REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO.

Sklep internetowy pod adresem www.formanawidelcu.pl jest prowadzony przez Magdalenę Suchan, która prowadzi działalność pod nazwą Forma na widelcu Magdalena Suchan z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Wojska Polskiego 58/35, NIP: 6292272339, REGON: 241949230, zwana dalej SPRZEDAWCĄ.

Kupujący w sklepie internetowym formanawidelcu.pl/sklep, zwany dalej KLIENTEM, akceptuje postanowienia tego Regulaminu.

DEFINICJE
Cena – cena brutto Towaru, która znajduje się obok informacji o Towarze lub Usłudze. Nie uwzględnia kosztów dostarczenia Towaru. Podane ceny nie podlegają negocjacji.
Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
Klient – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
Konto Klienta –indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
Koszty dostarczenia towarów – koszty poniesione przez Sprzedawcę niezbędne do dostarczenia Towaru Klientowi zgodnie z Zamówieniem.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Rejestracja –czynność dokonana przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem formanawidelcu.pl/sklep

Strona – witryna internetowa Sklepu Sprzedawcy.
Sprzedawca – Magdalena Suchan prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Forma na widelcu Magdalena Suchan NIP:6292272339, REGON: 241949230, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
Towar/Usługa –produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie.
Zamówienie – oferta skierowana do Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej zgodnej z postanowieniami tego Regulaminu, dotycząca nabycia Towaru na zasadach i w formie wskazanej w tym Regulaminie;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rejestracja
Złożenie Zamówienia i zakup Towaru i/lub Usługi jest możliwy po rejestracji w Sklepie.
Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
W celu dokonania Rejestracji Klient powinien poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie, tworząc indywidualny login i hasło, dzięki którym będzie mógł logować się do swojego Konta.
Poprzez wypełnienie i akceptację formularza rejestracyjnego Zamawiający wyraża zgodę na zawarte w Regulaminie warunki dokonywania Zamówień.
Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.

Zamówienia, realizacja zamówień
Sprzedawca prowadzi sprzedaż internetową poprzez witrynę: formanawidelcu.pl, na której Klient może składać Zamówienie.
Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Klient składa zamówienie produktu i/lub usługi, wkładając je do „koszyka”.
Klient otrzymuje potwierdzenie i numer zamówienia na podany przy zakupie adres mailowy.
Produkty elektroniczne wysyłane są po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
Należności za produkt powiększone są o koszty przesyłki, jeśli takowe występują.
Dowód zakupu to potwierdzenie płatności, które przesyłane jest na życzenie Klienta na podany przy zakupie adres mailowy.
Po zatwierdzeniu zamówienia przez Klienta, wszelkie ewentualne modyfikacje są możliwe poprzez kontakt mailowy ze Sprzedającym, pod adresem: magda@formanawidelcu.pl

Płatności
Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
– Przelew z góry na rachunek bankowy
– Płatność za pomocą szybkich płatności online – dostarczaną przez serwis Przelewy24.pl
W przypadku wyboru metody płatności – Przelew z góry na rachunek bankowy – Towar wysyłany jest do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy
W tytule zapłaty za Zamówienie należy podać numer Zamówienia.
Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za Zamówienie i ewentualne koszty dostarczenia Towaru w terminie do 5 (słownie: pięciu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Zamawiającego Akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.
W przypadku wyboru metody płatności szybkich przelewów online Przelewy24.pl – Zamówienie jest przekazywane do realizacji natychmiast po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji o pozytywnym zakończeniem transakcji.

Wymagania techniczne
Sklep działa na komputerach i laptopach z systemami operacyjnymi:
– Windows
– Mac OS
– Linux
Sklep działa na telefonach komórkowych z systemami operacyjnymi
– Android
– iOS
Reklamacja towaru
Wady Towaru zakupionego od Sprzedawcy Zamawiający zgłasza poprzez przesłanie zgłoszenia reklamacyjnego.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone Sprzedawcy drogą mailową na adres: magda@formanawidelcu.pl
W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać pełne dane Zamawiającego: adres, numer Zamówienia, nr Faktury / paragon (z dnia – podać datę wystawienia) oraz dołączyć dokładny opis wady Towaru, a także numer telefonu i adres mailowy.
Reklamacje nie zawierające powyższych dokumentów nie będą realizowane do czasu ich dostarczenia pocztą elektroniczną na adres właściwy dla zgłaszania reklamacji.
Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany drogą mailową.
Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów zakupionych wersji elektronicznych Towarów.

Odstąpienie od umowy
Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli składające się̨ na nie Towary lub Usługi nie zostały jeszcze dostarczone – w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych.
Zamawiający może skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, przesyłając wypełniony wzór odstąpienia od umowy na adres email magda@formanawidelcu.pl
Odstąpienie od umowy nie dotyczy cyfrowych wersji Towarów, które zostały pobrane przez Zamawiającego. Wszystkie pobrania są rejestrowane w systemie sklepu internetowego.

Dane osobowe
Podanie Danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne.
Logując się do Sklepu Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rejestracją w Sklepie, w celu realizacji zamówień, a także zawieraniem i realizacją umów sprzedaży w Sklepie.
Administratorem Danych osobowych jest Sprzedawca.
Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, będą przetwarzane wyłącznie w celu
– realizacji Zamówienia
– zamieszczenia Zamawiającego w bazie Zamawiających
– założenia i utrzymania Konta Zamawiającego
Dane osobowe Zamawiających, którzy wyrazili na to zgodę, będą przetwarzane w celu przekazywania im drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących oferty Sklepu.
Zamawiający mają prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Powierzone Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Odpowiedzialność Sprzedawcy
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z:
– braku możliwości dostępu do Sklepu wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych;
– niewłaściwego korzystania z Serwisu przez Zamawiającego;
– przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.
Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej Zamawiający, który się nim posługuje w komunikacji ze Sprzedawcą, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę. W przypadku likwidacji lub zmiany adresu poczty elektronicznej Zamawiający jest zobowiązany zapewnić przekierowanie przychodzących na stary adres wiadomości na nowy adres tak, aby otrzymywać korespondencję wysyłaną również na stary adres. W braku dopełnienia tych obowiązków Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z braku zapoznania się przez Zamawiającego z treścią wiadomości.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, ani za utratę korzyści, jakie Zamawiający mógłby odnieść gdyby mu szkody nie wyrządzono. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć kwoty wartości Zamówienia w związku, z którym powstała szkoda.

Dostępność i zmiany regulaminu
Regulamin jest stale dostępny na stronie Sklepu.
Złożenie Zamówienia oznacza akceptację Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia.
Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, jednak każda zmiana Regulaminu staje się skuteczna w stosunku do Zamówień złożonych po umieszczeniu na stronie Sklepu Regulaminu po zmianach.

Postanowienia końcowe
Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
Regulamin dostępny jest w Serwisie – każdy ma możliwość zapoznania się z jego treścią.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, Sprzedawca oraz Zamawiający – w braku porozumienia – skierują do rozstrzygnięcia Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.
Sklep zastrzega sobie prawo do:
– wycofania poszczególnych Towarów i Usług ze Sklepu,
– zmiany Cen oraz ilości Towarów i Usług w Sklepie,
– wprowadzania nowych Towarów i Usług w Sklepie,
– przeprowadzania zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2020 r.

FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY
Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.
ADRES DO KONTAKTU:
Sklep …………………………………..
……………………………………………
adres internetowy – …………………….      e-mail – …………….., telefon ………………..
Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.