REGULAMINY.

REGULAMIN USŁUG DIETETYCZNYCH

POJĘCIA I INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych

przez Dietetyka Magdę Suchan Forma na widelcu na rzecz Pacjentów.

2. Pacjent – każda osoba, która:

§ ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych Dietetyka lub osoba poniżej

16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na

korzystanie z usług,

§ akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę oferowaną przez Dietetyka.

3. Materiały – diety, plany żywieniowe, porady dietetyczne, pisemne materiały edukacji

żywieniowej, zwane w dalszej części także Dietą.

4. Regulamin dotyczy konsultacji bezpośrednio w gabinecie, domu Pacjenta, wybranym

przez Pacjenta miejscu spotkania, on-line lub drogą telefoniczną.

5. Każdy Pacjent korzystający z usług dietetycznych Magdy Suchan godzi się i

akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Jeżeli Pacjent nie zgadza się z

którymś z podpunktów podczas współpracy z Dietetykiem wymagane jest

poinformowanie go oraz złożenie pisemnego oświadczenia.

PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

1. Pacjent osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem

sporządzenia wywiadu żywieniowo-medycznego, który jest niezbędny do ułożenia

przez Dietetyka prawidłowej diety i ustalenia odpowiednich zaleceń dietetycznozdrowotnych.

2. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać

Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich

zmianach.

3. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez

Dietetyka dietach, ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia

zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez niego diet.

4. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji

dotyczącej jego stanu zdrowia a także nie poinformowania o zmianie stanu zdrowia,

Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta

ułożonej diety.

5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien

skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

6. Gdy podczas wywiadu żywieniowo-medycznego Pacjent nie udzielił pełnej

odpowiedzi na pytanie o gustach kulinarnych lub stanie zdrowia, może uzupełnić

brakujące informacje PRZED rozpoczęciem układania diety przez Dietetyka. Jeśli

zorientuje się o tym później, wówczas Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za

skutki stosowania Diety ani za gust kulinarny.

7. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą

poczty e-mail, telefonu lub za pośrednictwem platformy Facebook – w zakresie

zgodnym z wybraną i opłaconą usługą.

8. W przypadku wyboru podstawowej miesięcznej opieki dietetycznej, Pacjent po

uzupełnieniu raportu i przesłaniu Dietetykowi danych do aplikacji MyFitnessPal, gdzie

uzupełniał swój dziennik dietetyczny, otrzymuje zalecenia od Dietetyka na każdy

kolejny tydzień współpracy w ramach danego miesiąca. W ramach podstawowej

opieki miesięcznej Pacjent nie otrzymuje konkretnego planu dietetycznego.

9. W przypadku pojedynczego jadłospisu, Pacjentowi przysługuje jedna nieodpłatna

korekta po jego otrzymaniu (do dwóch wybranych posiłków w 7 dniowym jadłospisie),

dalsze korekty są odpłatne – zgodnie z cennikiem na stronie:

CENNIK DIETA

10. W przypadku wyboru rozszerzonej dietetycznej opieki miesięcznej, Pacjentowi

przysługuje jedna nieodpłatna korekta w jadłospisie po jego otrzymaniu (do dwóch

wybranych posiłków w jadłospisie), dalsze korekty są odpłatne – zgodnie z cennikiem

na stronie:

CENNIK DIETA

11. W przypadku podstawowej i rozszerzonej dietetycznej opieki miesięcznej, Pacjent

uzupełnia swój Raport zgodnie z dniem ustalonym z Dietetykiem przed rozpoczęciem

współpracy. W przypadku nieuzupełnionego raportu w ustalonym terminie, Dietetyk

przygotowuje zalecenia na kolejny tydzień zgodnie z informacjami, które ma w danym

momencie na temat Pacjenta.

12. W przypadku podstawowej i rozszerzonej miesięcznej opieki dietetycznej, Pacjent ma

prawo do tygodniowego zawieszenia współpracy – po wcześniejszym

poinformowaniu Dietetyka. W przypadku rezygnacji Pacjenta z korzystania ze

współpracy miesięcznej, uiszczona opłata nie ulega zwrotowi.

13. W przypadku rozszerzonej miesięcznej opieki dietetycznej, Pacjent otrzymuje –

zgodnie z ustaleniami – 7 lub 14 dniowy jadłospis dietetyczny na udostępnionym dla

niego koncie w programie Dietetykpro oraz zalecenia na każdy tydzień współpracy.

Po każdym, cotygodniowo uzupełnionym raporcie, Dietetyk wprowadza niezbędne

modyfikacje w przygotowanym początkowo jadłospisie. W ramach tej współpracy,

Pacjentowi przysługuje nieograniczony mailowy kontakt z Dietetykiem oraz jedna

rozmowa telefoniczna – w przypadku wyboru planu z 7 dniowym jadłospisem, lub

dwie – w przypadku wyboru planu z 14 dniowym jadłospisem.

14. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną

przez Dietetyka dietę.

15. Pacjent ma obowiązek poinformować o wszelkich problemach zdrowotnych

pojawiających się w trakcie stosowania się do zaleceń.

16. W przypadku gdy Pacjent zakończy kuracje i będzie miał życzenie pochwalić się jej

rezultatami w postaci zdjęcia „przed” oraz „po” może przesłać je Dietetykowi. Jest to

równoznaczne ze zgodą Pacjenta ja jego umieszczenie na stronie internetowej:

Forma na widelcu oraz mediach społecznościowych jak Facebook czy Instagram.

PRAWA I OBOWIĄZKI DIETETYKA

1. Dietetyk podczas pierwszego spotkania przeprowadza dokładny Wywiad żywieniowomedyczny.

Pacjent tym samym dostarcza dane potrzebne do ustalenia

indywidualnych zaleceń żywieniowych i ułożenia diety wraz z ewentualnymi

odpowiedziami na dodatkowe pytania zadawane przez Pacjenta w trakcie konsultacji.

2. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązuje się do

ułożenia indywidualnych zaleceń żywieniowo-suplementacyjnych w terminie do 5 dni

roboczych od Pierwszego spotkania po otrzymaniu płatności za usługę.

3. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta i zakupie 7-diowego planu

dietetycznego, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety i przesłania

jej wraz z zaleceniami żywieniowo-suplementacyjnymi w terminie do 7 dni roboczych

od Pierwszego spotkania po otrzymaniu płatności za usługę.

4. W przypadku zakupu 14 dniowego planu dietetycznego, Dietetyk zobowiązuje się do

ułożenia indywidualnej diety 14 dniowej w rozłożeniu jej na dwa jadłospisy 7 dniowe,

przy czym pierwszy przygotowuje i dosyła w terminie do 7 dni roboczych od

pierwszego spotkania po otrzymaniu płatności za usługę, a drugi – przygotowuje po

kontakcie z Pacjentem i uzyskaniu informacji odnośnie do pierwszego, wdrożonego

już planu – tj. do trzeciego dnia na pierwszym planie 7 dniowym. Drugi 7 dniowy plan

Pacjent otrzymuje najpóźniej do piątego dnia pierwszego tygodnia stosowania diety.

5. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą

poczty e-mail, telefonu oraz platformy Facebook.

6. Wszystkie poprawki w jadłospisach będą wykonywane w terminie do 5 dni roboczych

od potwierdzenia odebrania maila lub informacji przekazanych na wizycie lub – w

przypadku opieki miesięcznej – w trybie możliwie najszybszym, tj. w dniu zgłoszenia.

ZASADY PŁATNOŚCI I REGULOWANIA NALEŻNOŚCI ZA USŁUGI

1. Dietetyk udziela porad dietetycznych, konsultacji w zakresie zdrowego żywienia oraz

edukacji zdrowotnej, ustala szczegółowe zalecenia dotyczące żywienia i stylu życia,

układa indywidualne diety, przeprowadza pomiar na analizatorze składu ciała i

oferuje usługi „Zakupy z dietetykiem”. Usługi te wykonywane są odpłatnie zgodnie z

cennikiem na stronie:

CENNIK DIETA

2. Diety, wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania, wysyłane są na adres

mailowy podany przez Pacjenta.

3. Płatność za wszystkie usługi dietetyczne – zgodne z ofertą dostępną na stronie:

CENNIK DIETA

 możliwa jest gotówką lub poprzez

przelew na podany przez Dietetyka numer konta bankowego.

4. Opłaty za wszystkie usługi dietetyczne Pacjent płaci z góry.

5. Na życzenie Pacjenta wystawiana jest Faktura bez VAT.

ODWOŁYWANIE I PRZEKŁADANIE WIZYT, ZMIANY ORAZ ZWROTY

1. W przypadku opłacenia Pakietu dietetycznego, Pacjent jest upoważniony do

wykorzystania wszystkich jego elementów w terminach wspólnie uzgodnionych z

Dietetykiem.

2. W przypadku konieczności odwołania ustalonego spotkania przez Pacjenta istnieje

możliwość przełożenia go na inny termin, pod warunkiem zachowania minimum 24-

godzinnego wyprzedzenia odwołania wizyty. Jeśli warunek nie zostanie spełniony,

spotkanie przepada. Jedynie w wyjątkowych przypadkach ustalanych indywidualnie

istnieje możliwość pominięcia tej zasady.

3. W wyjątkowych sytuacjach wizyta może zostać odwołana przez Dietetyka z minimum

24-godzinnym wyprzedzeniem – wówczas zostanie ustalony nowy termin wizyty.

4. Każda dieta jest ustalana indywidualnie, a poprzedza ją szczegółowy Wywiad

żywieniowo-medyczny na pierwszym spotkaniu oraz analiza Dzienniczka diety

wypełnionego przez Pacjenta przed pierwszym spotkaniem. Zabiegi te mają na celu

poznanie preferencji, stylu życia i stanu zdrowia Pacjenta.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Wszystkie informacje dotyczące Polityki Prywatności znajdują się na stronie:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konsultacje dokonywane przez Dietetyka mają charakter informacyjny i nie zastępują

porady lekarskiej.

2. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że przygotowana dla niego dieta jest

opracowywana z dbałością o jego zdrowie, według indywidualnej interpretacji stanu

zdrowia, wyników badań, a także oparta jest na profesjonalnej wiedzy i

doświadczeniu Dietetyka. Usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji

odniesienia skutku oczekiwanego przez Pacjenta, z uwagi na złożoność ciała

ludzkiego i czynników środowiskowych mających wpływ na efekt porad

dietetycznych. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych

skutków lub za negatywne skutki stosowania diety. Ponadto wizyty oparte są na

przeświadczeniu, że Pacjent nie zataił jakichkolwiek informacji, a w Wywiadzie

żywieniowo-medycznym oświadczył wyłącznie prawdę.

3. Dietetyk może odmówić Pacjentowi wykonania usługi lub konsultacji w przypadku,

gdy:

§ zachowanie Pacjenta świadczy o tym, że jest on niepoczytalny, wykazuje zachowanie

obraźliwe i naruszające dobra osobiste Dietetyka i/lub jest pod wpływem: alkoholu,

narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych substancji o działaniu

podobnym do ww.,

§ udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie

Pacjenta,

§ udzielenie konsultacji lub wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub wiedzę

Dietetyka.

Każda usługa, konsultacja i wszystkie informacje z nimi związane są przygotowywane

indywidualnie dla konkretnego Pacjenta i stanowią własność intelektualną Magdy

Suchan– podlegają stosownej ochronie. Zabronione jest rozpowszechnianie ich,

kopiowanie, odsprzedawanie, udostępnianie publiczne lub indywidualne bez pisemnej

zgody Dietetyka. W razie niestosowania się do powyższego zakazu, na Pacjencie

będzie ciążyć odpowiedzialność karna oraz majątkowa. Pacjent ma prawo do

pobierania, drukowania i przetwarzania Materiałów na własny użytek, pod warunkiem

nienaruszania praw autorskich.

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH

1. Treningi personalne prowadzone są przez certyfikowaną Trenerkę Magdę Suchan.

2. Warunkiem uczestnictwa w treningach osobistych jest:

– akceptacja regulaminu,

– wykupienie pojedynczego treningu lub pakietu (4 lub 8) treningów,

– oświadczenie Klienta o podjęciu treningu na własną odpowiedzialność

– poinformowanie Trenerki o ewentualnych przeciwskazaniach (ograniczenia

zdrowotne, kontuzje, itp.)

3. Każdy trening personalny trwa 60 minut.

4. Opłatę za treningi Klient zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym

cennikiem dostępnym na stronie:

CENNIK TRENING

najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć. Uczestnik może dokonać wpłaty zarówno

gotówką jak i za pomocą przelewu bankowego na konto wskazane przez Trenerkę.

5. Na życzenie Klienta wystawiana jest Faktura bez VAT.

6. Trening personalny może zostać odwołany bez żadnych konsekwencji przez obie

strony z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem.

7. Jeżeli Klient odwołuje trening w dniu jego przeprowadzenia wówczas uważany jest on

za przeprowadzony i nie może być przesunięty na inny termin.

8. Zwrot za niewykorzystany trening lub „pakiet treningowy” jest możliwy jedynie po

przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego o niemożliwości dalszej kontynuacji

treningów, jak również w każdej szczególnej sytuacji, która zostanie rozpatrzona

indywidualnie. W takiej sytuacji Klient kontaktuje się bezpośrednio z Trenerką.

9. Klient ma prawo do jednorazowego zawieszenia uczestnictwa w treningach

maksymalnie na 2 tygodnie od dnia zgłoszenia Trenerce.

10. W celu zawieszenia zajęć Klient jest zobowiązany poinformować Trenerkę minimum z

jednodniowym wyprzedzeniem.

11. Trening odwołany przez Klienta lub Trenerkę z 24 godzinnym wyprzedzeniem będzie

przeprowadzony w innym terminie dogodnym dla obu stron.

12. W przypadku spóźnienia Klienta, czas treningu będzie krótszy o wartość tego

spóźnienia.

13. W przypadku spóźnienia Trenerki powyżej 30 minut Klient otrzymuje 1 trening gratis.

14. Pakiet 4 treningów jest ważny przez miesiąc od daty jego wykupienia, pakiet 8

treningów jest ważny 2 miesiące od daty jego wykupienia.

15. Na zajęcia Klient powinien przychodzić w wygodnym stroju, ale przylegającym do

ciała. Obuwie sportowe jest niepotrzebne, ponieważ ćwiczymy na boso, ewentualnie

w skarpetkach, najlepiej antypoślizgowych.

16. Klient powinien stawić się punktualnie na umówionych zajęciach (treningu

personalnym). Zalecane jest przybycie 15 min wcześniej celem przygotowania się do

treningu.

17. Trenujący powinien oznajmić Trenerce o każdym problemie fizycznym, mającym

bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu, a szczególnie dolegliwości

które pojawiają się w trakcie trwania treningu.

18. W przypadku ujawnienia się nietypowych dolegliwości Klienta podczas treningu może

on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską. W szczególnych

przypadkach treningi mogą zostać zawieszone do czasu postawienia przez lekarza

diagnozy.

19. Jeśli treningi odbywają się w klubie fitness, Trenujący wykupuje wejście do klubu we

własnym zakresie.

20. Trenerka nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie

uczestników zajęć.

21. Trenerka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i

oświadczeniu.

22. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania

współpracy między Trenerką, a Trenującym.

error: Treść chroniona prawem autorskim
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/sunmag21/public_html/formanawidelcu.pl/wp-includes/functions.php on line 5107